Algemene Voorwaarden

MINIBEACHFLAG 

 Artikel 1 DEFINITIES

 1.1 Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: onderstaande bepalingen.
1.2 Onder ‘Minibeachflag’ wordt verstaan: Minibeachflag
1.3 Onder ‘Wederpartij’ wordt verstaan: degene die met Minibeachflag contracteert c.q. beoogt te contracteren.


Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Minibeachflag. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op leveringen van zaken en/of diensten die Minibeachflag door een derde laat uitvoeren c.q. leveren. De onderhavige voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Minibeachflag en de Wederpartij. De Wederpartij wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.


2.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien Minibeachflag bij een of meer overeenkomsten met de Wederpartij afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere overeenkomsten tussen Minibeachflag en de Wederpartij.
2.4 Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die partijen hadden bij het opstellen van het nietige of vernietigde beding.

 

Artikel 3 AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

3.1 Alle aanbiedingen van Minibeachflag zijn vrijblijvend en zijn gedurende een door Minibeachflag aangegeven termijn geldig. Indien Minibeachflag geen termijn heeft aangegeven in haar aanbieding, zal de aanbieding in ieder geval na 30 dagen automatisch komen te vervallen. Alle aanbiedingen kunnen op elke moment worden herroepen, ook indien de aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op gegevens die door de Wederpartij

zijn verstrekt. De Wederpartij staat er voor in de juiste en van belang zijnde gegevens verstrekt te hebben.
3.3 De van de aanbieding deel uitmakende documenten, zoals tekeningen, technische beschrijvingen, gegevens, afbeeldingen, kleuren en dergelijke, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch vrijblijvend. Deze worden slechts bij wijze van aanduiding aan de Wederpartij verstrekt en kunnen op geen enkele wijze bindend zijn voor Minibeachflag . De betreffende documenten zijn en blijven bovendien (intellectueel) eigendom van Minibeachflag .
3.4 Minibeachflag kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Er komt pas een overeenkomst tot stand wanneer de Wederpartij een aanbieding van Minibeachflag schriftelijk aanvaardt.
3.6 Indien de Wederpartij een aanbieding aanvaardt, heeft Minibeachflag niettemin het recht om haar aanbieding binnen 8 dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
3.7 Indien in de aanvaarding van de aanbieding voorbehouden en/of wijzigingen zijn opgenomen door de Wederpartij, komt de overeenkomst in afwijking van het hiervoor genoemde niet eerder tot stand dan nadat Minibeachflag schriftelijk instemt met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
3.8 Indien de Wederpartij mondeling dan wel schriftelijk een bestelling plaatst bij Minibeachflag zonder dat deze voorafgegaan is door een schriftelijke aanbieding van Minibeachflag , komt pas een overeenkomst tot stand wanneer de bestelling door Minibeachflag schriftelijk bevestigd is of wanneer Minibeachflag met de uitvoering van de bestelling is begonnen.
Artikel 4 PRIJZEN

4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de in een aanbieding vermelde prijzen in Euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsook exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten. Deze heffingen en kosten kunnen door Minibeachflag afzonderlijk in rekening worden gebracht.
4.2 In de prijs van de te leveren zaken zijn uitdrukkelijk niet de kosten van voorbereiding van het artwok of aanpassingen om te kunnen produceren. Deze kosten worden apart bij de Wederpartij in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De ontwerpen gemaakt ten behoeve van de uitvoering van een order/ bestelling van de Wederpartij blijven het eigendom van Minibeachflag .
4.3 De in een aanbieding c.q. overeenkomst vermelde prijzen van de door Minibeachflag te leveren zaken zijn gebaseerd op levering af magazijn Ondernemingsweg 38, te Uithoorn. Dit houdt feitelijk in: exclusief kosten verband houdende met een eventueel transport van het magazijn van Minibeachflag naar het adres van de Wederpartij.
4.4 Minibeachflag calculeert de prijzen van de te leveren zaken onder andere op grond van kostprijsfactoren, zoals de inkoopprijs van de te gebruiken grondstoffen en arbeidslonen. Indien een of meerdere kostprijsfactoren na sluiting van de overeenkomst een wijziging ondergaan, die direct van invloed is op de prijs van de te leveren zaken, is Minibeachflag , zolang levering van de zaken nog niet heeft plaatsgevonden, gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
4.5 Indien de gewijzigde prijzen meer dan 10% afwijken van de oorspronkelijk overeengekomen prijzen, heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
4.6Minibeachflag gaat er bij het doen van aanbiedingen vanuit dat zij haar werkzaamheden zal kunnen uitvoeren onder normale en gebruikelijke omstandigheden. In het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor Minibeachflag extra kosten moet maken, zal Minibeachflag hiervan mededeling doen aan de Wederpartij en heeft Minibeachflag het recht de extra kosten bij de Wederpartij in rekening te brengen.
4.7 Indien Minibeachflag ten behoeve van de Wederpartij werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan door toedoen van de Wederpartij, dan worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig in rekening gebracht. De Wederpartij is verplicht voor betaling daarvan zorg te dragen.
Artikel 5 AANLEVEREN GEGEVENS EN BESTANDEN

5.1 De Wederpartij is gehouden alle gegevens, zaken en bestanden die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijze behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, voor en uiterlijk bij aanvang van de overeenkomst ter beschikking te stellen in de vorm zoals gewenst door Minibeachflag . Bestanden dienen te allen tijde aangeleverd te worden conform de aanleverspecificaties van Minibeachflag
5.2 De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, zaken en bestanden. 5.3 Minibeachflag heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot dat de Wederpartij de in artikel 5.1 genoemde informatie en zaken heeft aangeleverd conform de daartoe bestaande voorwaarden en de uit de vertraging en/of het onjuist aanleveren van informatie voortvloeiende kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen. De Wederpartij is gehouden de uit de vertraging voortvloeiende schade aan de zijde van Minibeachflag te vergoeden.
5.4Minibeachflag zal de door de Wederpartij aangeleverde gegevens, zaken en bestanden gedurende de overeenkomst zorgvuldig bewaren.
5.5 Het risico ter zake van beschadiging of het teloorgaan van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens, zaken en bestanden ligt echter uitdrukkelijk bij de Wederpartij, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Minibeachflag . De Wederpartij dient derhalve zelf van al hetgeen zij aanlevert aan Minibeachflag een kopie te maken en te behouden en voor wat betreft de aangeleverde zaken een verzekering af te sluiten. De Wederpartij vrijwaart Minibeachflag van alle aanspraken van derden verband houdende met beschadiging of het teloorgaan van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens, zaken en bestanden.
5.6 Enkel indien de Wederpartij daartoe tijdig verzoekt en voor zover mogelijk, zal Minibeachflag de ter beschikking gestelde gegevens, zaken en bestanden aan de Wederpartij retourneren. Indien een dergelijk verzoek van de Wederpartij uitblijft, zal Minibeachflag de ter beschikking gestelde gegevens, zaken en bestanden na uitvoering van de overeenkomst vernietigen.
Artikel 6 UITVOERING OVEREENKOMST EN LEVERING

6.1 Nadat de overeenkomst tot stand gekomen is en Minibeachflag alle relevante gegevens, zaken en bestanden aangeleverd heeft gekregen van de Wederpartij, zal Minibeachflag overgaan tot uitvoering c.q. levering van de diensten en/of zaken zoals vermeld in de overeenkomst.
6.2 Alle opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn gebaseerd op gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Minibeachflag bekend waren. Deze zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Minibeachflag spant zich in om de betreffende levertijden zo veel als mogelijk in acht te nemen, maar enkele overschrijding van een levertijd levert geen tekortkoming op. Vertraging in de levering zal de Wederpartij nimmer het recht geven de overeenkomst te ontbinden noch op enige vorm van schadevergoeding.
6.3 Minibeachflag levert de zaken in alle gevallen op het moment dat deze gereed zijn aan het adres van haar magazijn. Alle risico’s ter zake van door Minibeachflag af te leveren zaken gaan over op de Wederpartij op het moment dat de aflevering van de zaken door Minibeachflag aldaar plaatsvindt.
6.4 In het geval de Wederpartij wenst dat Minibeachflag zorgdraagt voor het transport van de zaken van haar magazijn naar een door de Wederpartij op te geven adres en Minibeachflag daarmee instemt betekent dit niet dat de levering later of op een andere plaats dan vermeld in artikel 6.3 plaatsvindt. Deze overeenkomst ter zake dit transport betreft een aanvullende afspraak, waarbij geldt dat de kosten van transport en de risico´s van het transport volledig voor rekening van de Wederpartij komen.
6.5 De Wederpartij dient de zaken af te nemen op het moment van levering.
6.6 Minibeachflag is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren. De Wederpartij is verplicht deze deelfacturen te betalen overeenkomstig artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.
6.7 Indien de Wederpartij weigert om de bestelde zaken af te nemen, is het Minibeachflag toegestaan: a. de zaken te leveren door middel van een schriftelijke kennisgeving, in welk geval Minibeachflag de zaken bij haar of een derde zal opslaan vanaf het moment van schriftelijke kennisgeving, hetgeen voor rekening en risico, met inbegrip van het risico op de achteruitgang van de kwaliteit, komt van de Wederpartij; of b. om over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, en de zaken te verkopen en leveren aan (een) derde(n). Indien Minibeachflag , in welke vorm dan ook, schade lijdt als gevolg van het feit dat de Wederpartij weigert de bestelde zaken af te nemen, is de Wederpartij aansprakelijk voor deze schade.
6.8 De Wederpartij is gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs van de Wederpartij verwacht kan worden om tijdige levering door Minibeachflag mogelijk te maken, bij gebreke waarvan Minibeachflag bevoegd is haar leveringsverplichting op te schorten.
Artikel 7 (DRUK-)PROEVEN

7.1Minibeachflag zal veelal voorafgaande aan de definitieve levering van de bestelling van de Wederpartij (druk-)proeven/printopzetten aan de Wederpartij ter beschikking stellen. De Wederpartij is gehouden deze (druk-)proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en Minibeachflag binnen bekwame tijd na ontvangst van de (druk-) proeven meedelen of de (druk-)proeven al dan niet goedgekeurd zijn. De Wederpartij mag deze goedkeuring niet op onredelijke gronden onthouden.
7.2 Indien Minibeachflag binnen 8 dagen na aflevering van de (druk-)proeven/printopzetten geen mededeling als genoemd in artikel 7.1 heeft ontvangen, worden de (druk-)proeven geacht te zijn goedgekeurd.
Artikel 8 MONTAGE

8.1 In het geval de overeenkomst tevens omvat het plaatsen of bevestigen van de geleverde zaken, dan geldt het volgende:
8.2 De Wederpartij garandeert dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend, dat voorts aan alle overige wettelijke vereisten is voldaan en dat, wanneer het plaatsen of bevestigen tevens omvat het aanbrengen van de zaken aan of op andere zaken, dat deze andere zaken hiervoor geschikt zijn.
8.3 De Wederpartij garandeert dat de ruimte, de inrichting, de installaties, de apparatuur en gereedschappen en alle andere zaken die betrekking hebben op de montage van de geleverde zaken in goede staat verkeren en geschikt zijn voor de overeengekomen montage.
8.4 De Wederpartij dient voorafgaande aan de montage te onderzoeken of het een en ander aan de voorgaande artikelleden voldoet.
8.5 De Wederpartij neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor haar rekening en vrijwaart Minibeachflag volledig van alle schadevorderingen van derden.
Artikel 9 WIJZIGING OVEREENKOMST

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
9.2 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs en de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering. Minibeachflag zal, wanneer dat het geval is, de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf informeren over de nieuwe prijs en uitvoeringstermijn. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9.3 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Minibeachflag gerechtigd om de uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst op te schorten totdat de Wederpartij schriftelijk akkoord heeft gegeven op de voor de uitvoering van de gewijzigde overeenkomst opgegeven prijs, uitvoeringstermijn en andere voorwaarden.
9.4 Indien het noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst om de overeenkomst te wijzigen, is de Wederpartij binnen de grenzen van redelijk gehouden daaraan mee te werken. Indien de Wederpartij weigert binnen een redelijke termijn schriftelijk akkoord te geven ter zake van de door te voeren wijzigingen, heeft Minibeachflag het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade jegens de Wederpartij. In het geval de Wederpartij de goedkeuring op onredelijke gronden onthoudt, is de Wederpartij - ongeacht of Minibeachflag de overeenkomst beëindigd heeft - gehouden de oorspronkelijk overeengekomen prijs aan Minibeachflag te voldoen.
9.5 Zonder daarmee in gebreke te komen met de nakoming van de overeenkomst, kan Minibeachflag een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Het eigendom van de door Minibeachflag aan de Wederpartij geleverde zaken gaat pas op de Wederpartij over als de Wederpartij alles heeft voldaan inzake hetgeen Minibeachflag uit hoofde van alle overeenkomsten met de Wederpartij en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 BW.
10.2 Minibeachflag raakt zijn (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de Wederpartij van Minibeachflag ontvangen zaken ver- of bewerkt. De Wederpartij gaat bedoelde zaken in dat geval automatisch houden voor Minibeachflag .
10.3 De Wederpartij is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden of op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen uit handen te geven, zonder toestemming van Minibeachflag , totdat de Wederpartij alles heeft voldaan inzake hetgeen Minibeachflag uit hoofde van alle overeenkomsten met de Wederpartij en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
10.4 Indien de Wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Minibeachflag gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Wederpartij of bij derden die deze zaken voor de Wederpartij houden, weg te (doen) halen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag of dagdeel dat de Wederpartij deze verplichting niet nakomt van al hetgeen de Wederpartij aan Minibeachflag is verschuldigd, onverminderd het recht om nakoming van de in de vorige zin genoemde verplichtingen te vorderen en/of schadevergoeding.
10.5 Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de Wederpartij gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken op de dag van de terugname.
10.6 Voorts geldt dat Minibeachflag alle zaken levert onder voorbehoud van een stil pandrecht op de zaken ten gunste van Minibeachflag . De Wederpartij krijgt, nadat het eigendomsvoorbehoud is vervallen, de zaken derhalve in eigendom overgedragen bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van Minibeachflag . Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen Minibeachflag uit welke hoofde dan ook van de Wederpartij te vorderen heeft of krijgt. De Wederpartij zal op eerste verzoek van Minibeachflag een akte tot vestiging van pandrecht tekenen en deze registreren bij de belastingdienst.
Artikel 11 ONDERZOEKSPLICHT/KLACHTEN

11.1 De Wederpartij is verplicht om binnen 8 dagen na levering van de zaken en/of diensten te controleren of de kwantiteit en de kwaliteit daarvan deugdelijk is en voldoet aan de tussen partijen gesloten overeenkomst.
11.2 In het geval de Wederpartij een gebrek ontdekt in de kwantiteit en/of de kwaliteit van de geleverde zaken en/of diensten, dient de Wederpartij het gebrek onverwijld na ontdekking en niet later dan 8 dagen na levering van de zaken en/of diensten schriftelijk kenbaar te maken aan Minibeachflag. Indien de Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen constateren binnen de hiervoor genoemde termijn (verborgen gebrek), dient de Wederpartij het gebrek binnen 8 dagen na ontdekking daarvan het gebrek, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, alsnog schriftelijk te melden bij Minibeachflag.
11.3 De in artikel 11.2 genoemde schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. Daarnaast dient de Wederpartij daarin tevens melding te maken van het factuurnummer en de pakbon behorende bij de levering, zodat Minibeachflag zo adequaat mogelijk kan reageren op de klacht.
11.4 In het geval een klacht niet binnen de in artikel 11.2 genoemde termijn is gemeld en/of niet voldoet aan de in artikel 11.3 genoemde vereisten, dan vervallen alle rechten van de Wederpartij ter zake van het geconstateerde gebrek c.q. de geconstateerde tekortkoming van rechtswege.
11.5 Indien een klacht gegrond wordt verklaard, al dan niet door Minibeachflag , heeft Minibeachflag de mogelijkheid om ofwel het desbetreffende deel van de levering te verbeteren/herstellen of opnieuw aan de Wederpartij te leveren ofwel om een creditnota aan de Wederpartij te versturen voor het desbetreffende deel van de levering, die vervolgens als geannuleerd wordt beschouwd.
11.6 De Wederpartij is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Minibeachflag gerechtigd om zaken aan Minibeachflag te retourneren. Retourzendingen die niet werden voorafgegaan door een klacht en de daarbij behorende gegevens omtrent de klacht alsmede door een schriftelijke toestemming van Minibeachflag zijn niet toegestaan. In het geval de Wederpartij in weerwil van deze bepalingen alsnog de zaken retourneert dan wel zonder gegronde reden retourneert zal Minibeachflag deze zaken, voor zover deze niet door Minibeachflag worden geweigerd, ter beschikking houden van de Wederpartij, hetgeen voor rekening en risico komt van de Wederpartij. Minibeachflag houdt deze zaken zonder dat sprake is van enige erkenning van de juistheid van een aanspraak op een garantie aan de zijde van de Wederpartij. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de Wederpartij.
11.7 Klachten ontheffen de Wederpartij niet van haar betalingsverplichtingen.
Artikel 12 NAKOMING MINIBEACHFLAG/GARANTIES/TEKORTSCHIETEN

12.1 Minibeachflag zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en onder de voorwaarde dat Minibeachflag juist wordt geïnformeerd door de Wederpartij voorafgaand en gedurende de uitvoering van de overeenkomst. Minibeachflag zal haar uiterste best doen om de bestelde zaken in dezelfde hoeveelheid en kwaliteit als door de Wederpartij is besteld af te leveren aan de Wederpartij.
12.2 Mededelingen door of namensMinibeachflag met betrekking tot de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, behandeling in de ruimste zin etc. van de geleverde zaken worden slechts beschouwd als garanties, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in de vorm van een garantie door Minibeachflag . Van iedere garantie zijn uitdrukkelijk uitgesloten normale slijtage, waaronder begrepen maar niet beperkt tot geleidelijke verkleuring en glansvermindering en iedere vorm van schade die de Wederpartij zelf heeft veroorzaakt, op welke wijze dan ook.
12.3 Wanneer de door Minibeachflag geleverde zaken overeenkomen met de goedgekeurde (druk-) proef/printopzet en/of de Wederpartij de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen heeft, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd, staat vast dat Minibeachflag de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
12.4 Geringe afwijkingen ten aanzien van kwaliteit, kleur, grootte, gewicht, afwerking, design, enz., die worden geacht te zijn toegestaan in de markt of technisch niet te voorkomen alsook normale slijtage van de geleverde zaken, vormen nimmer een grond voor een tekortkoming aan de zijde van Minibeachflag .
12.5 Ook geringe afwijkingen in de geleverde hoeveelheid – dat wil zeggen minder dan 10 % van de bestelde hoeveelheid – leveren nimmer een tekortkoming aan de zijde van Minibeachflag op.
12.6 Indien de geleverde zaken aan de overeenkomst voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor de Wederpartij deze wenst te gebruiken, komt dit voor risico van de Wederpartij. Dit levert geen tekortkoming aan de zijde van Minibeachflag op.
Artikel 13 OVERMACHT

13.1 Onder overmacht ex artikel 6:75 BW wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Minibeachflag geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Minibeachflag niet in staat is zijn verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor Minibeachflag dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Minibeachflag verwacht kan worden. Werkstakingen in het bedrijf van Minibeachflag of van derden dienen in ieder geval daaronder te worden begrepen, alsook extreme weersomstandigheden, machinebreuk, machinestoring, storingen in de levering van energie en de omstandigheid dat Minibeachflag een prestatie, die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. Minibeachflag heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Minibeachflag zijn verbintenis had moeten nakomen.
13.2 Minibeachflag kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zowel Minibeachflag als de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 14 BETALING

14.1 Minibeachflag bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat Minibeachflag vrij een aanbetaling te verlangen, alvorens zij aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst.
14.2 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Wederpartij verschuldigd is aan Minibeachflag betaald te worden binnen 30 dagen na de factuurdatum. De valutadatum op bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.
14.3 Indien de Wederpartij bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Wederpartij deze bezwaren binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Minibeachflag kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.
14.4 De Wederpartij is niet gerechtigd haar verplichtingen jegens Minibeachflag op te schorten en/ of te verrekenen met een eigen vordering op Minibeachflag .
14.5 Indien de Wederpartij de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Wederpartij automatisch in verzuim. De Wederpartij is over hetgeen hij/zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.
14.6 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Minibeachflag moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op een bedrag van 15% van het betrokken bedrag met een minimum van 200 euro exclusief BTW.
14.7 Indien Minibeachflag schade lijdt als gevolg van de weigerachtige betaling door de Wederpartij, in welke vorm dan ook, is de Wederpartij aansprakelijk voor deze schade.
14.8 Betalingen van de Wederpartij strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.
14.9 Indien het Minibeachflag wenselijk voorkomt en in ieder geval als de wederpartij in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Minibeachflag gerechtigd na het aangaan van een overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidsstelling voor de betalingsverplichtingen van de Wederpartij. De Wederpartij dient op eerste verzoek van Minibeachflag daaraan gehoor te geven.
14.10 Indien de overeenkomst met meer dan een Wederpartij is gesloten, dan zijn alle Wederpartijen hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
Artikel 15 VREES NIET NAKOMING

15.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst Minibeachflag ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij een van de verplichtingen niet, niet juist en/ of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Wederpartij aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de Wederpartij is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Wederpartij is of wordt gelegd, ofwel de Wederpartij enige betalingsverplichting jegens Minibeachflag niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de Wederpartij jegens Minibeachflag uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Minibeachflag is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen.
15.2 Minibeachflag is in dat geval bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Minibeachflag daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Wederpartij. 15.3 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van Minibeachflag
Artikel 16 BEËINDIGING

16.1 Alle tussen Minibeachflag en de Wederpartij gesloten overeenkomsten kunnen door Minibeachflag zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds worden beëindigd door en met een enkele schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen: a. indien de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren; b. indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen de Wederpartij, dan wel een verzoek tot surseance van betaling; c. indien de Wederpartij haar crediteuren een akkoord aanbiedt; d. indien de onderneming van de Wederpartij staakt of dreigt te staken; e. indien na het sluiten van de Overeenkomst Minibeachflag ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen en/of indien naar het oordeel van Minibeachflag inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden; f. de Wederpartij enige op haar krachtens tussen Minibeachflag en de Wederpartij gesloten Overeenkomst of krachtens de wet op de Wederpartij rustende verplichting de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert; g. indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Minibeachflag kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; h. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Minibeachflag kan worden gevergd.
16.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van Minibeachflag op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en heeft Minibeachflag recht op betaling van de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 16.3 Indien de beëindiging op grond van artikel 16.1 aan de Wederpartij toe te rekenen is, heeft Minibeachflag recht op vergoeding van haar schade, daaronder begrepen de kosten, die zij daardoor lijdt.
Artikel 17 AANSPRAKELIJKHEID Minibeachflag

17.1 Indien Minibeachflag jegens de Wederpartij aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld: a. Minibeachflag is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Minibeachflag is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste gegevens/bestanden. b. Minibeachflag is nimmer aansprakelijk voor de door de Wederpartij geleden gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie. c. De aansprakelijkheid van Minibeachflag tegenover de Wederpartij is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Minibeachflag in voorkomend geval uitkeert; d. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Minibeachflag - om welke reden dan ook - niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Minibeachflag is beperkt tot - de nettowaarde van de factuur ter zake de zaken/diensten waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft dan wel indien meerdere facturen betrekking hebben op de schadeveroorzakende gebeurtenis, de netto waarde van de laatste van deze reeks door Minibeachflag aan de Wederpartij verzonden facturen voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis, - dan wel, indien aan de schadeveroorzakende gebeurtenis geen levering van zaken/diensten ten grondslag ligt, ofwel geen factuur daarvoor verzonden is, de netto waarde van de laatste door Minibeachflag aan de Wederpartij verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis; e. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Minibeachflag - om welke reden dan ook - niet tot uitkering overgaat, geldt dat de totale aansprakelijkheid van Minibeachflag jegens de Wederpartij ter zake van aan haar toerekenbaar niet of niet-tijdig en/of niet deugdelijk presteren of uit enige andere hoofde - ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen - in geen geval meer zal bedragen dan de netto waarde van de laatste door Minibeachflag aan de Wederpartij verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis.
17.2 Deze beperkingen gelden enkel niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Minibeachflag en/of van leidinggevenden van Minibeachflag .
17.3 Alle ondergeschikten van Minibeachflag kunnen zich tegenover de Wederpartij en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Minibeachflag beroepen op de bovenstaande bepalingen.
17.4 Schade waarvoor Minibeachflag aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Minibeachflag gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Wederpartij aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.
17.5 Een aansprakelijkheidsvordering jegens Minibeachflag vervalt binnen 12 maanden nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade-toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
Artikel 18 VRIJWARING

18.1 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en onkosten, die Minibeachflag of derde partijen lijden als gevolg van of in verband met een tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst door de Wederpartij, ongeacht of die schade is veroorzaakt door de Wederpartij, diens personeel of een andere (rechts)persoon of zaak waarvoor Leverancier rechtens aansprakelijk is.
18.2 De Wederpartij vrijwaart Minibeachflag volledig voor alle aanspraken van derden ter zake van schades, verliezen, kosten en onkosten van derde partijen die voortkomen uit of verband houden met een tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst door de Wederpartij, maar is uitdrukkelijk niet beperkt tot aanspraken zoals bedoeld in artikel 6:185 jo. 190 BW, alsmede het in die artikelen genoemde franchisebedrag, alsook aanspraken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in verband met het geleverde.
18.3 Indien Minibeachflag uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Minibeachflag zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
18.4 De Wederpartij draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van het uitvoeringsrisico als hiervoor bedoeld af te dekken. De Wederpartij is op eerste verzoek van Minibeachflag gehouden aan te tonen dat hij aan deze verplichting heeft voldaan. Het eigen risico komt te allen tijde voor rekening van de Wederpartij. Indien de Wederpartij in verband zijn eventuele aansprakelijkheid jegens Minibeachflag aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst kan doen gelden, dan dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan Minibeachflag geschieden. Een eventuele uitkering aan Minibeachflag op grond van een door de Wederpartij gesloten verzekeringsovereenkomst tast de vorderingen tot schadevergoeding van Minibeachflag op de Wederpartij, voor zover deze de uitkering overtreffen, niet aan.
18.5 De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.
18.6 Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Minibeachflag, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Minibeachflag en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.
Artikel 19 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHTEN, HALFFABRIKATEN, PRODUCTIEMIDDELEN

19.1 De Wederpartij garandeert Minibeachflag dat de uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde.
19.2 Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder, maar niet beperkt tot merk-, auteurs-, modelen databankenrechten, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt of ontstaan en/of in de zaken of in een advies zijn opgenomen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot analyses, overzichten, producten, productieprocessen, toepassingen, concepten, ontwerpen, tekeningen, uitvindingen, modellen, technieken, werken, werkwijzen, uitkomsten, creaties, presentaties, computerprogramma’s, know how, gegevensverzamelingen en overige kennis, komen uitsluitend toe aan Minibeachflag , tenzij anders overeengekomen.
19.3 De Wederpartij zal alle intellectuele eigendomsrechten van Minibeachflag steeds volledig respecteren.
19.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten zelf openbaar te maken, te verveelvoudigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen, af te leveren, anderszins te verhandelen of te doen inschrijven, anders dan de geleverde zaken te gebruiken conform het gebruik waarvoor deze zijn bestemd.
19.5 Alle door Minibeachflag in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen blijven eigendom van Minibeachflag , ook als de Wederpartij een vergoeding betaald heeft voor de vervaardiging hiervan. Minibeachflag is niet gehouden deze zaken aan de Wederpartij af te geven noch om deze te bewaren.
19.6 Indien Minibeachflag de overeenkomst op verzoek van de Wederpartij uitvoert met behulp van of met verwerking van door de Wederpartij aangeleverde productiemiddelen, halffabricaten of materialen, dan geschiedt dit volledig op risico van de Wederpartij. Alle gevolgen hiervan leveren nimmer een tekortkoming aan de zijde van Minibeachflag op.
Artikel 20 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING

20.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Minibeachflag partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2 De rechter te Amsterdam, Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Minibeachflag het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.